تصویر محل برگزاری دوره‌های آموزشی موسسه توسعه

در این دوره چه خواهید آموخت؟ (به بیان مدرس)

چرا مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) ؟

هر كسب و كاري از مجموعه اي از فرآيندها تشكيل شده است كه اجراي اين فرآيندها موجب دستيابي به اهداف كسب و كار خواهد شد. در صورتي‌كه فرآيندهاي به خوبي طراحي و اجرا شده باشند امكان دستيابي به اهداف بيشتر خواهد بود.

در سازمان‌هاي امروز بسياري از فرآيندهاي كسب و كار لزوما متناسب با اهداف كسب و كار طراحي نشده اند بلكه به مرور زمان و بر اساس ضروريات بوجود آمده شكل گرفته اند كه ممكن است دربرگيرنده فعاليت‌هاي بدون ارزش افزوده نيز باشند. از طرفي ديدگاه بسياري از سازمان‌ها با ديدگاه كاركردي (Functional) اداره مي‌شوند و فقدان رويكرد فرآيندگرايي مي‌باشند. با توجه به افزايش رقابت ميان سازمان‌ها پيش گرفتن رويكرد فرآيندي و بهبود فرآيندها مي‌تواند نقش بسيار مهمي در موفقيت آنها داشته باشد.

در اين دوره مفاهيم مرتبط با مديريت فرآيندهاي كسب و كار و مدلسازي فرآيندهاي كسب وكار به منظور درك بهتر فرآيندها و ايجاد بهبود و پياده سازي آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد.

سرفصل‌های کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

 • مقدمه، تعاريف و مفاهيم
 • بررسي چرخه عمر مديريت فرآيندهاي سازمان
 • استاندارد AVE و استاندارد ABPMP
 • معرفي مدلهاي مرجع APQC، Solution Composer
 • معرفي و بررسي زنجيره ارزش فرآيندهاي سازمان Value Chain
 • بررسي روند شكل‌گيري استاندارد BPMN
 • معرفي BPMN
 • بررسي انواع مدلها و نمودارهاي مورد نياز در
 • مدلسازي فرآيندهاي سازمان
 • عناصر اصلي در رسم نمودار فرآيند
 • اشياء جريان
 • اشياء ارتباط‌دهنده
 • خطوط شناوري يا مسيرهاي جريان
 • مصنوعات
 • بيان قواعد و قوانين مدلسازي بر اساس رلها،ارتباطات رخدادها، فعاليتها،جهت استانداردهاي مدلسازي، بررسي و تحليل نمودارهاي از قبل ايجاد شده
 • ویژگیهای مشتری  داخلی/خارجی فرآیند
 •  اقلام داده و ارتباطات داده­ای مابین اشیأ
 • متد مدلسازی فرآیند محدوده فرآیند، قواعد شکست فرآیندها
 • تعریف ارتباطات خارجی رلهای سازمان
 • آغاز، پایان و ارتباطات فعالیتهای فرآیند
 • ویژگیهای زیرفرآیندها
 • انواع زیرفرآیندها
 • ویژگیهای رخدادهای شروع و پایان
 • ویژگیهای رخدادهای میانی

تشريح ابزار مدلسازي فرآيندها، تشريح اجزاء نرم‌افزار بر اساس منو استاندارد، جايگاه نرم‌افزار مدلسازي در چرخه عمر مديريت فرآيند، ايجاد يك پروژه نمونه جهت كار تيمي، تشريح  روش استفاده از نرم‌افزار جهت تهيه مدل، تهيه و ساخت مدل نمونه بر اساس‌ نرم‌افزار منتخب(جهت مدلسازي با ابزار BPMN‌ نرم‌افزار Visual Paradigm در نظر گرفته شده است.)

 •  بررسي ارتباطات مدلهاي تهيه شده با معماري بنگاه
 • تهيه مدلهاي نمونه بر اساس شرايط معين
 • مدلسازي فرآيندهاي سازمان (مدلسازي فرآيند نمونه)
 • تشريح ابزارآلات مدلسازي فرآيندهاي كسب و كار
 • تشریح اجزاء مورد نياز به منظور پاسخگويي به مديريت فرآيندهاي كسب وكار در نرم افزارهاي مدلسازي
 • تشريح جايگاه ابزار در چرخه عمر مديريت فرآيند و مقايسه با ابزار BPMS
 • تشريح منو و ساير ابزار و تجهيزات موجود در نرم‌افزار
 • تشريح انواع مدلهاي قابل ساخت در نرم افزار Visual Paradigmاز جمله مدل زنجيره ارزش، مدل فرآيند، چارت سازماني ، مدل نمودار ارتباطات ماهيتها، و………..
 • تشريح اجزاء مدلسازي BPMN
 • تهيه مدل نمونه و تشريح بر اساس استاندارد BPMN
 • تهيه و ساخت فرآيند نمونه در سازمان مورد بررسي
 • بررسي گزارشات و خروجيهاي قابل دريافت از ابزار مدلسازي فرآيند كه مي‌توانند در تجزيه و تحليل فرآيند مؤثر باشند.
 • بررسي نمونه شناسنامه فرآيندهاي كاربردي در سازمان كه ميتوانند جهت مستندسازي فرايندها موثر واقع شوند.

هم اکنون می‌توانید پیش‌ثبت نام انجام دهید و از مشاوره رایگان بهره‌مند شوید:

پیش ثبت نام دوره و استفاده از مشاوره رایگان قبل از دوره