مسیر یادگیری علم داده

فیلم توضیح دکتر فرزاد مینویی از مسیر یادگیری علم داده

آموزش‌‌های علوم داده مطابق با مسیر یادگیری پیشنهادی توسعه