محمد مهدی پوربصیر | موسس

حامد محقق | موسس

مجید ایوزیان | موسس و مشاور ارشد

سروش مسعودی | معاون موسسه

ایمان شُکر | مدیر توسعه کسب و کار

بهاره حسینی نسب | مسئول اجرایی

شهاب بختیاری | کارشناس ارشد فروش

گلریز ماسالی | کارشناس فروش

الهه شاهب | کارشناس فروش

محمد شاهب | کارشناس فروش

سینا توکلی | کارشناس آموزش

محمد مهدی اسدی | کارشناس آموزش

نفیسه کرمی | کارشناس آموزش

زهرا حاجی جعفری | کارشناس تولید محتوا

نرگس زمانی | پشتیبانی مالی