محمد مهدی پوربصیر | موسس

حامد محقق | موسس

مجید ایوزیان | موسس و مشاور ارشد

سروش مسعودی | معاون موسسه

ایمان شُکر | مدیر توسعه کسب و کار

IMG_20221219_165530_725

مرتضی داود نبی | معاونت مالی

مجید حسینی | مدیر مدرسه محصول

رویا حسنی | کارشناس فروش

محمد شاهب | کارشناس فروش

الهه شاهب | کارشناس فروش

مرجان فراهانی | کارشناس فروش

فریبا ماسالی | کارشناس فروش

فائزه افتخاری | کارشناس پشتیبانی و آموزش

نفیسه کرمی | کارشناس آموزش

مهدی صدری | کارشناس آموزش

علی دوست محمدی | کارشناس آموزش

نرگس زمانی | پشتیبانی مالی