طرح 2: دوره علم داده (2.900.000 تومان نقد + یک چک 1.000.000 تومان)

2,900,000 تومان

در این نوع 2.900.000 تومان به صورت نقد پرداخت می شود و شرکت کننده می‌بایست یک فقره چک به مبلغ 1.000.000 تومان حداکثر تا سررسید 5 اسفند 98 به موسسه توسعه تحویل نماید.

لینک مشاهده تعهدنامه ثبت نام